Vyznamenání a ocenění členů sdružení HČR

Vyznamenání a ocenění členů sdružení HČR.

Každý řádný člen, který si plní základní povinnosti uvedené ve Stanovách sdružení má nárok na ocenění, vyznamenání. Návrh na ocenění podává základní organizace a to prostřednictvím Krajského, Okresního územního odboru, nebo Ústředního orgánu.  V žádosti o udělení ocenění, vyznamenání je potřebné ve stručnosti charakterizovat navrženého člena, včetně druhu navrženého ocenění, medaile.

 

Výkonný výbor HČR  na svém jednání ze dne 10.srpna 2012 schválil následující ocenění a vyznamenání.

 

Čestné uznání Sboru dobrovolných hasičů

Jedná se o ocenění člena, který si plní základní povinnosti, aktivně v průběhu roku podílí na činnosti SDH, případně JSDHo. Řádně se stará o svěřené věci, majetek. Má zájem o sebezdokonalování. Je vhodné upřesnit charakteristiku , neboť toto ocenění lze udělit opakovaně.

 

Plaketa za příkladnou práci

Jedná se o ocenění, které charakterizuje hasiče, který si plní své základní povinnosti v  SDH, případně JSDHo, předává zkušenosti a vědomosti svým mladším kolegům.  Podílí se nad rámec svých základních povinností na rozvoji a činnosti SDH, JSDHo.  Je příkladem a oporou ostatním hasičům sboru. Zpravidla se uděluje hasičům, kteří se aktivně podílejí na činnosti SDH, případně JSDHo  více jak 5 let a jsou oceněni Čestným uznáním SDH. Může být udělena opakovaně  v různých oborech specializace (velitel, strojník, vedoucí mládeže, preventiva, apod.)

 

Medaile za příkladnou práci v požární ochraně

Uděluje se zpravidla po udělení Plakety za příkladnou práci. Ve výjimečných případech může být udělena mimořádně bez ohledu na udělená ocenění. Návrh musí být objektivně ze strany navrhovatele obhájen. Nejsou stanovena striktně pravidla hodnocení člena.  Předpokládáme, že navrhovatelé přistupují k této věci s nejlepším vědomím a svědomím. Medaile může být udělena opakovaně pro různé oblasti  požární ochrany (velitel, strojník, vedoucí mládeže, preventiva, apod.) Medaili lze udělit i subjektům, kteří se významnou činností podíleli na rozvoji SDH, JSDHo. (generální partner, úřad, sponzor apod. )

 

Medaile za zásluhy v požární ochraně

Uděluje se zpravidla členům, kteří se zasloužili výrazným způsobem na historii  a činnosti SDH, nebo JSDH , dále se významnou činností podíleli při likvidaci  živelných pohrom, požárů, vážných dopravních nehod, ochraně obyvatelstva apod. ) Charakteristika člena v návrhu vystihuje v jaké oblasti požární ochrany se významně podílel.  Medaile může být udělena opakovaně pro různé oblasti  požární ochrany (velitel, strojník, vedoucí mládeže, preventiva, apod.)

 

Medaile za záchranu života

Uděluje se zpravidla členům, kteří se významným způsobem zasadili o záchranu lidského života a to při výkonu funkce člena JSDH, SDH či v občanském životě. Tato medaile může být udělena i osobám, kteří nejsou členy sdružení. Návrh je v tomto případě přesněji specifikovat, například doložením výtisku z periodik, tiskovou zprávou, děkovnými dopisy a jinými dostupnými materiály.

Všechna uvedená ocenění a medaile jsou udělována prostřednictvím Ústředního orgánu na návrh Sboru dobrovolných hasičů, Okresního a Krajského územního odboru.

Nepřísluší nám rušit jakékoliv Vaše odůvodněné návrhy na udělení ocenění, či medaile. Jste to právě Vy, kteří sdílíte hasičský život s navrhovaným členem a můžete jej nejlépe charakterizovat a po zásluze ocenit.  Právě Vaše aktivní, záslužná činnost je nositelkou hasičských tradic a historií Vašeho Sboru dobrovolných hasičů.  Je nám ctí, že si činnosti svých členů vážíte a snažíte se je řádně ocenit.

 

 

firemann72 se představuje:

Předseda sdružení HČR
Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.