2.Floriánské setkání 2015

plakát 2. floriánské setkání 22.-24.5Vážení kolefové, hasiči, kamarádi,

Zde jsou informace týkající se 2. Floriánského setkání 2015, které se uskuteční ve dnech 22.-24.5.2015 v Horním Slavkově

jízda zručnosti s požárním útokem – popis oraganizační zabezpečení TFA 2015 – popis disciplín organizační zajištění 2015

Organizační zajištění 2. Floriánské setkání 22.-23.5. 2015 výcvikový areál hasičů v Horním  Slavkově, ul. Hasičské

Velitel soutěže :   František  Matoušek

Hlavní rozhodčí :  Miroslav Flandr    náhradník ……………………………………………..

Technická četa :  Dominik Dvořák,  Patrik Dvořák,  Lukáš Pecka, Milan Cichra

………………………………………………………………………………..

Fotodokumentaci a video pro HČR zajišťuje    Lukáš Rumpík

Stravenky se vydávají : při registraci u zápisu a zaplacení startovného 120,-Kč

Stravenka zahrnuje :  2 x nápoj 0,5 l (pivo, limo, nealko pivo )

2 x  klobása nebo uzenka k opékání

1 x   hlavní jídlo – hovězí guláš , cibule , chleba

Každý kdo zaplatí startovné obdrží pamětní medaili 2. floriánského setkání a pamětní list.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Všichni budou dbát pokynů velitele soutěže, hlavního rozhodčího a technické čety.  Technická četa je oprávněna zakázat vstup do vymezených prostor a požádat o pomoc kohokoliv z účastníků setkání. Prostory pro soutěží jsou vyznačeny červeno-bílou páskou. Do těchto prostor je bez vědomí velitele soutěže, hlavního rozhodčího, nebo technické čety vstup ZAKÁZÁN.

V prostoru areálu se budou pohybovat hasičská vozidla , která budou zajišťovat ukázky, případně se účastnit soutěže jízdy zručnosti. – prosíme o zvýšenou opatrnost a vlastní bezpečnost. Rodiče vyzýváme o zajištění maximální bezpečnosti svých dětí.

 

František Matoušek

Velitel soutěže TFA

________________________________________

Jízda zručnosti s provedením požárního útoku

Každý z účastníků si  vylosuje pořadí  při zápisu startujících, které bude zapsáno na startovní listinu.

Popis soutěže : Soutěž je rozdělena na kategorie

A – CAS s družstvem 1+5 (2x B75/20m, 4x C52/20m, 1 rozdělovač, 2x proudnice

B – CAS s družstvem 1+3 (2x B75/20m, 2x C52/20m, 1 rozdělovač, 1x proudnice

Soutěžící jsou vystrojeny vícevrstvým zásahovým oděvem, zásahovou obuví, zásahovými rukavicemi, ochrannou kuklou, zásahovou ochrannou přilbou. V případě nutnosti je možné užít polohovacího opasku s lanem a karabinou a jiné prostředky, které uzná soutěžící za vhodné. Řidič, strojník může nahradit vícevrstvý zásahový oděv za Pracovní stejnokroj PSII. Při obsluze mimo vozidlo musí mít zásahovou přilbu.

Vozidlo : k provedení disciplíny soutěžní družstvo použije svoje, či zapůjčené vozidlo CAS. K provedení disciplíny použije  družstvo vlastního ženijního nářadí z vybavení vozidla. Provedení rozvinutí dopravního a útočného vedení je individuální pro každé soutěžní družstvo. Za zdárné dokončení celé disciplíny zodpovídá velitel družstva.

Kategorie A: CAS s družstvem 1+5.

Družstvo 1+5 nastoupené na startovní čáře na pokyn startujícího nastoupí do přistaveného vozidla na startovní čáře. Řidič projede bezpečně trasu mezi kužely. Dbá, aby s vozidlem neporazil, nebo neposunul žádný kužel. Po projetí vyznačené trasy zastaví řidič s vozidlem před vyznačeným kuželem.  Poté řidič zacouvá s vozidlem do vyznačeného prostoru na „pravou ruku“ mezi 2 kužely. Rozhodčí zvedne bílý praporek pokud je dosaženo mety. Poté může řidič s vozidlem  pokračovat přímo k vyznačenému prostoru. Po úplném zastavení vozidla zvedne rozhodčí bílý praporek a na pokyn velitele vozu družstvo vystoupí a provede napojení a rozvinutí dopravního vedení 2 x B75/20m, napojení na rozdělovač a rozvinutí  útočného vedení 2 proudů  2 x C52/20m s proudnicí.  Poté provede nástřik do vyznačeného prostoru a „ sestřelení“ barelů. Ukončení času disciplíny je po dosažení „sestřelení“ posledního barelu. Jednotlivé útočné proudy se nesmí navzájem pomáhat. Začátek měřeného času je od úplného zastavení vozidla a pokynu rozhodčího k provedení požárního  útoku. Jízda zručnosti není časově měřena. U jízdy zručnosti se počítají trestné body za poražené, nebo posunuté kužely.

Kategorie B – CAS s družestvem 1+3

Družstvo 1+5 nastoupené na startovní čáře na pokyn startujícího nastoupí do přistaveného vozidla na startovní čáře. Řidič projede bezpečně trasu mezi  kužely. Dbá, aby s vozidlem neporazil, nebo neposunul žádný kužel. Po projetí vyznačené trasy zastaví řidič s vozidlem před vyznačeným kuželem. Zde rozhoddčí zvedne bílý praporek, po dosažení mety.  Poté řidič zacouvá s vozidlem do vyznačeného prostoru na „pravou ruku“ mezi 2 kužely. Rozhodčí zvedne zelený praporek pokud je dosaženo mety. Poté může řidič s vozidlem  pokračovat přímo k vyznačenému prostoru. Po úplném zastavení vozidla zvedne rozhodčí bílý praporek a na pokyn velitele vozu družstvo vystoupí a provede napojení a rozvinutí dopravního vedení 2 x B75/20m, napojení na rozdělovač a rozvinutí  útočného vedení 1 proudu  2 x C52/20m s proudnicí.  Poté provede nástřik vyznačeného prostoru a „sestřelí“ barel. Ukončení času disciplíny je po dosažení „sestřelení“ posledního barelu. Jednotlivé útočné proudy se nesmí navzájem pomáhat. Začátek měřeného času je od úplného zastavení vozidla a pokynu rozhodčího k provedení požárního  útoku. Jízda zručnosti není časově měřena. U jízdy zručnosti se počítají trestné body za poražené, nebo posunuté kužely.

Po dokončení disciplíny bude pomocí technické čety provedeno stažení hadic.

Dbejte pokynů rozhodčích, velitelů družstev a  na dodržování pravidel bezpečné jízdy.Při plnění disciplíny můžou být na vozidle rozsvícena výstražná světla bez použití VRZ.

Trestné body :  trestný bod = +5sek k dosaženému času.

Poražení, nebo posun dopravního kuželu – 1 trestný bod

Vystoupení z vozidla před jeho zastavením 5 trestných bodů za každého soutěžícího.

Nezavření dveří po vystoupení z vozidla  5 trestných bodů

Z Á V Ě R

Soutěžící je oprávněn podat protest to do 15 minut od ukončení  jeho závodu a to k rukám veliteli soutěže. Podání protestu je Vázáno kaucí ve výši 500,-Kč V případě uznání protestu bude kauce vrácena a soutěžící má právo na opakovaný start do 15 minut od uznání protestu.  V případě neuznání protestu propadá kauce ve prospěch pořadatelů soutěže.

Soutěžící s 3 nejlepšími časy budou oceněny medailemi, diplomy a věcnými dary. Ostatní obdrží diplomy za účast na této soutěži.

Miroslav Filandr v.r.                           František Matoušek  v.r.

Tajemník HČR                                   Předseda HČR

Hlavní rozhodčí soutěže                          Velitel soutěže

 

—————————-zde odstřihněte —————————————————

PODÁNÍ PROTESTU

 

Jméno soutěžícího ………………………………………………………………

Čas startu soutěžícího …………………..  protest podán v …………..hodin

Vyjádření protestu ……………………………………………………………………………………………………………………

Podpis protestujícího

Kauci 500,-Kč přijal …………………………. Protest    ne – uznán

Odůvodnění : ………………………………………………………………………………………………………………………

____________________________________________________________________

Soutěž kategorie TFA – Železný hasič 2015

Organizační zabezpečení soutěže, pravidla

Každý z účastníků si  vylosuje pořadí  při zápisu startujících, které bude zapsáno na startovní listinu.

Výzbroj a výstroj :  Každý účastník má svou vlastní výstroj, která se skládá :

Zásahový oděv vícevrstvý, zásahová obuv, zásahové rukavice (ne pracovní), pracovní polohovací pás, kukla, zásahová přilba. Rozhodčí je oprávněn provést kontrolu výstroje závodníka a případně jí doplnit.

Pořadatel dodá :  1 ks IDP Saturn s ocelovou lahví 7 ltr. ,hadice, kanystry, džberovou stříkačku,bariéry a ostatní ženijní překážky.

Popis

Celková disciplína se skládá z jednotlivých úseků. Každý úsek je hodnocen  trestnými body za chybné splnění  daného úkolu. (viz  popis stanovišť) Trestné sekundy se  započítavají do celkově dosaženého času. V případě, že soutěžící požádá o nový pokus bude se mu počítat čas naměřený v opakovaném pokusu i v případě, že v prvním pokuse dosáhnul lepšího času.  

SEZNAM STANOVIŠŤ

Stanoviště 1  hadicové vedení.

Roztažení  4 hadic B 75 /20m  s proudnicemi a položení proudnic na cílovou čáru.

Popis : Hadice jsou před startovní čárou smotány v kotouči, nebo v harmonice. Na pokyn startujícího soutěžící v co nejkratším čase provede napojení 2 hadic na  hydrandový nastavec nebo CAS, spojení 2 x dvou hadic B75  a proudnic a  roztáhne vedení k cílové čáře, na kterou poté položí proudnici.

Trestné body :  +5 sek  rozpojení hadic

Stanoviště č. 2 figurýna

Přetažení figuríny o váze min 75 kg do vzdálenosti 10 m  u mužů do 40 let / 5 m  u mužů nad 40 let a všech soutěžících žen.

Stanoviště 3.  hasící přístroj.

Přenos 6 Kg práškového hasicího přístroje z bodu A do bodu B ( cca 15 m)

Stanoviště 3 .  překonání bariéry.

Soutěžící je povinen překonat dřevěnou bariéru o výšce 2 m.  Způsob překonání  bariéry není upřesněn.  Soutěžící se musí pokusit minimálně 2 x zdolat bariéru a to tak, že minimálně musí mít obě nohy mimo zem. V případě nepřekonání bariéry se započítavá 15 trestných sekund k celkovému dosaženému času.  V kategorii žen se snižuje bariéra o jedno pole.

Stanoviště 4 Traktorová pneumatika.

Převalení ležící traktorové pneumatiky o váze cca 90 kg. Pneumatika se převalí 4 x v kategorii mužů do 40 let a 2 x u mužů nad 40 let a soutěžících žen. Za každě  nepřevalení se započítává 15 trestných sekund k celkovému dosaženému času.

Stanoviště 5 Džberová stříkačka.

Soutěžící musí vyčerpat pumpováním veškrý obsah ze džberové stříkačky. Vyprázdněnost určuje rozhodčí disciplíny heslem „KONEC“

Stanoviště 6 – Dřevěné palety.

Soutěžící přeskládá na sobě ležících 6 Europalet z bodu A do bodu B. Za každou nepřeloženou Europaletu se započítává 10 trestných sekund k celkovému dosaženému času.

Stanoviště 7 – výstup do 2 patra.

Soutěžící vyleze po žebříku do 2. patra postaveného z lešení. Poté vytáhne lanem 4/25 ltr. kanystry u kategorie mužů do 40 let a 2/25 ltr. kanystry u kategorie mužů na 40 let a soutěžících žen. Za každý nevytažený kanystr se započítává 10 trestných sekund k celkovému dosaženému času. Všechny kanystry se musí tahat jednotlivě.

Celá soutěž je ukončena zmáčknutím tlačítka STOP v cílovém prostoru.

V případě, že soutěžící soutěž přeruší sám, nebo dovrší v průběhu soutěže  času 20 minut, dál již nepokračuje. Má právo na opravný pokus po skončení posledního soutěžícího.

Z Á V Ě R

Soutěžící je oprávněn podat protest to do 15 minut od ukončení  jeho závodu a to k rukám veliteli soutěže. Podání protestu je Vázáno kaucí ve výši 500,-Kč V případě uznání protestu bude kauce vrácena a soutěžící má právo na opakovaný start do 15 minut od uznání protestu.  V případě neuznání protestu propadá kauce ve prospěch pořadatelů soutěže. Soutěž je rozdělena na kategorie A1 – Muži do 40 let a A2 – Muži nad 40 let. Kategorie žen je jednotná bez rozdílu věku.

Soutěžící s 3 nejlepšími časy budou oceněny medailemi a diplomy a věcnými dary. Vítěz z každé kategorie  bude uveden na Putovním poháru sdružení  HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA. Putovní pohár je majetkem HČR  a je stále putovní .Ostatní soutěžící obdrží diplom za účast na této soutěži. Organizátor si vyhrazuje právo upravit pravidla soutěže, nebo soutěž zrušit.

Miroslav Filandr v.r.                     František Matoušek  v.r.

Tajemník soutěže                               Velitel soutěže

——————————————————————–zde odstřihněte ———————————————

PODÁNÍ PROTESTU

 

Jméno soutěžícího ………………………………………………………………

 

Čas startu soutěžícího …………………..  protest podán v …………..hodin

 

Vyjádření protestu …………………………………………………………………………

Podpis protestujícího

Kauci 500,-Kč přijal …………………………. Protest    ne – uznán

Odůvodnění : ……………………………………………………………………………………………………………

silový souboj přetahování lanem putovní pohár - muži A2 nad 40 let Pamětní list TFA 2015 jízda zručnosti 1+5 jízda zručnosti 1+3 1. místo TFA A1 mužiFlorianské setkání medaile_tfaPODKLAD DIPLOM MEDAILE TFA 2015

firemann72 se představuje:

Předseda sdružení HČR
Příspěvek byl publikován v rubrice akce 2015. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

1 Response to 2.Floriánské setkání 2015

  1. firemann72 napsal:

    Na vaší účast se těší c elý realizační tým.

Komentáře nejsou povoleny.